HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bác sĩ Nguyễn Bích Liên

Chủ Tịch

Bà Nguyễn Bích Liên là một bác sĩ chuyên về Ung Thư Vú nổi tiếng ở miền Nam California với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa.

Bà Kathleen Nguyễn Mai Khanh

Phó Chủ Tịch & Thủ Quỹ

Bà Kathleen Nguyễn Mai Khanh là một nữ doanh nhân thành đạt với nhiều hoạt động cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Thái-Vân

Thư ký

Bà Nguyễn Thái Vân là một bác sĩ chuyên khoa Tiêu Hóa và Gan Mật ở miền Nam California với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa.

Ông Derrick Nguyễn Hoàng Dũng đã hành nghề luật sư hơn 30 năm tại Quận Cam.

Luật sư Alexandra Lê Khanh

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Alexandra Lê Khanh là một luật sư hành nghề 30 năm trong cộng đồng và đồng thời là một người sống sót sau ung thư vú 15 năm.

Bác sĩ Tăng Quang Khôi

Thành viên Hội đồng quản trị

Bác sĩ Tăng Quang Khôi là một bác sĩ Tiết Niệu ở miền Nam California và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa.

Tiến sĩ Ofir Turel

Thành viên Hội đồng quản trị

Bác sĩ Thomas Quách Nhất Trí 

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Thomas Quách Nhất Trí là bác sĩ Sản Phụ Khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Luật sư Derrick Nguyễn H. Dũng 

Thành viên Hội đồng quản trị