top of page

ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH

Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) có thể cung cấp các chương trình và dịch vụ miễn phí cho cộng đồng là nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức cùng quý mạnh thường quân trong cộng đồng. Nếu quý vị muốn góp một bàn tay phục vụ cộng đồng, dưới đây là một số cách quý vị có thể hỗ trợ VACF. Đây là nơi mà tất cả bắt đầu.

1 | ỦNG HỘ BẰNG CHI PHIẾU HOẶC TIỀN MẶT

Xin gửi tiền mặt hoặc chi phiếu ủng hộ đến địa chỉ:
Vietnamese American Cancer Foundation (VACF)

17150 Newhope St. #203

Fountain Valley, CA 92708
Xin hãy ghi "VACF" trên chi phiếu ủng hộ trước khi gửi đi.

2 | ỦNG HỘ BẰNG THẺ TÍN DỤNG
https://tinyurl.com/vacfdonation hoặc gọi đến văn phòng, số điện thoại là 714.751.5805.


3 | NHÂN ĐÔI SỰ BẢO TRỢ

Nhiều cơ sở thường có các chương trình bảo trợ dựa trên lòng hảo tâm của các nhân viên. Vì vậy, hãy liên lạc với bộ phận nhân sự ở nơi quý vị làm việc để xem công ty của quý vị có những chương trình như vậy không.

VACF là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3). Đóng góp tài chính của quý vị được khấu trừ thuế theo luật định.

bottom of page