top of page

CN, 27 thg 8

|

Vietnamese Alliance Church

Community Health & Resource Fair

Hội Chợ Sức Khỏe & Dịch Vụ Cộng Đồng Feria de Salud y Recursos Communitarios

Community Health & Resource Fair
Community Health & Resource Fair

Time & Location

13:00 27 thg 8 – 16:00

Vietnamese Alliance Church, 2130 N Grand Ave, Santa Ana, CA 92705, USA

About the Event

Free services include blood pressure, blood glucose, bone density, colorectal cancer, vaccination for COVID-19 and flu, helpful community resources, and many other activities! Please note: To get COVID-19 and/or flu vaccines, please register ahead by visiting tinyurl.com/VAC827. For more information, please contact us at 714.751.5805.

---

Các dịch vụ miễn phí bao gồm đo huyết áp, đo đường, đo loãng xương, truy tầm ung thư ruột, chích ngừa COVID-19 và flu, thông tin hữu ích về các chương trình trong cộng đồng và nhiều sinh hoạt khác!   Lưu ý: Quý vị vui lòng ghi danh trước để chích ngừa COVID-19 và/hoặc flu bằng cách vào trang mạng tinyurl.com/VAC827. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc 714.751.5805.

---

¡Los servicios gratuitos incluyen presión arterial, glucosa de sangre, densidad ósea, cáncer colorrectal, vacunación contra el COVID-19 y la gripe, recursos comunitarios y muchas otras actividades! Tenga en cuenta: Para obtener las vacunas contra el COVID-19 y/o la gripe, regístrese con anticipación visitando tinyurl.com/VAC827.   Para obtener más información, comuníquese con nosotros al 714.751.5805.

Share This Event

bottom of page