top of page

HỖ TRỢ HÀNG THÁNG GROUP 

Cuộc họp hỗ trợ hàng tháng dành cho bệnh nhân ung thư, những người sống sót và những người chăm sóc bệnh nhân ung thư với hy vọng tăng cường và trao quyền cho những người trong cộng đồng.

bottom of page