top of page

SINH HOẠT & TIN TỨC

Hãy tiếp tục cập nhật tin tức và tham gia các sinh hoạt sắp tới cùng với Hội Ung Thư Việt Mỹ. 

tháng 5 năm 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
29
30
9:00
Khí Công
+1 mục khác
+2 mục khác
1
2
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
3
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
4
10:00
Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution
+1 mục khác
5
6
7
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
8
9
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
10
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
11
10:00
Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
+1 mục khác
12
13
14
9:00
Khí Công
+1 mục khác
+2 mục khác
15
16
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
17
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
18
19
20
21
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+2 mục khác
+3 mục khác
22
23
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
24
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
25
26
27
28
9:00
Khí Công
+1 mục khác
+2 mục khác
29
30
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
31
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
+2 mục khác
1
10:00
Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution
+1 mục khác
2
3
4
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
5
6
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
7
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
8
10:00
Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
+1 mục khác
9

Hội thảo giáo dục cho bệnh nhân ung thư và công chúng nói chung

HỘI THẢO

Đóng góp tài chính và hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau

GÂY QUỸ

Tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của bệnh nhân ung thư và ung thư

NGHIÊN CỨU

NHỮNG SINH HOẠT VỪA QUA

bottom of page