top of page

TỔ CHỨC GÂY QUỸ

Quý vị có thể tự tổ chức gây quỹ cho Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) qua trang mạng GoFundMe, hoặc tham gia Facebook GivingTuesday. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển trực tiếp đến VACF và hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến ung thư.

Đóng góp tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) như VACF thường được khấu trừ thuế. Facebook không thu phí quý vị cho các khoản đóng góp được thực hiện cho các tổ chức phi lợi nhuận.

bottom of page