top of page

CRISIS COUNSELING 

Tư vấn khủng hoảng là một can thiệp trực tiếp có thể giúp các cá nhân đối phó với khủng hoảng bằng cách cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo cá nhân được an toàn và ổn định, có kế hoạch ngắn hạn và giúp kết nối cá nhân với các nguồn lực và hỗ trợ chính thức. Đội ngũ nhân viên đủ năng lực của chúng tôi sẽ giúp khách hàng ngay từ khi họ gọi đến và trong suốt toàn bộ quy trình. 

Người tư vấn của chúng tôi 

bottom of page